สามารถย้ายหน่วยกิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากราชมงคล มาที่พระจอมเกล้าได้ไหมค่ะ

ถามโดย พลินดา ชญานันทกิตรัต เมื่อ 2022-11-26 12:21:55

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2022-11-28 07:47:39

กลับ