ปริญญาตรีบัญชีสามารถเทียบโอนหน่วยกิตของปวส.ได้ไหม

ถามโดย อาทิตยา หวองสูงเนิน เมื่อ 2022-07-08 11:30:28

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2022-07-11 16:02:13

กลับ