จะค้นหาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 พร้อมบัญชีแนบท้ายฯ ได้ที่ใดครับ

ถามโดย นายศุภกร กอบกุลธนชัย เมื่อ 2023-01-19 07:15:04

สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ http://acdserv.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2016/12/fee_certbeach_5.pdf และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ http://acdserv.kmutnb.ac.th/regulation-notification-about-finance

ตอบกลับเมื่อ 2023-01-19 07:32:44

กลับ