มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาใดบ้างครับ

ถามโดย นายปัญญา พงศ์ประยูร เมื่อ 2019-06-26 13:35:31

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล และสาขาโยธา โดยรับสมัครนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ิมเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1628, 1629, 1630, 1631

ตอบกลับเมื่อ 2019-06-26 13:38:41

กลับ