จบ ปวส สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัลจะเรียนต่อ ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการต้องเรียนต่ออีกกี่ปีคะ

ถามโดย อาภัสรา บุตรลพ เมื่อ 2023-05-09 15:09:22

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี https://www.kmutnb.ac.th/faculty-and-agencies/prachin-campus/คณะบรหารธรกจและอตสาหกรรมบรการ.aspx

ตอบกลับเมื่อ 2023-05-09 15:18:38

กลับ