ถ้าจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เราจะไดรับวุฒิ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์

ถามโดย พรพรรณ ท่ามบุญฤทธิ์ เมื่อ 2022-05-17 09:35:55

จะได้รับคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเคมี ค่ะ

ตอบกลับเมื่อ 2022-05-17 09:41:04

กลับ