ข้อ หัวข้อ รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง 1) แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
2) แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
    - แผนภูมิโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามเขตการศึกษา จำแนกตามคณะ สำนัก ภาควิชา กอง ฝ่าย ศูนย์
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 1) แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
2) แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ
    - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี)
    - คณะกรรมการนโยบายและแผน (ผู้บริหารระดับส่วนงาน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก)
O3 อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
    - อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตาม พ.ร.บ. มจพ. พ.ศ. 2550
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550
O4 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ที่อยู่หน่วยงาน
    (2) หมายเลขโทรศัพท์
    (3) E-mail
    (4) แผนที่ตั้ง
    - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน มจพ.กรุงเทพมหานคร, มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี, มจพ.วิทยาเขตระยอง และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษยเพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
การประชาสัมพันธ์
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1) แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
2) แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
3) เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - ข่าวมหาวิทยาลัย
    - ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ VDO
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์
    - QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน (ซึ่งได้แสดงเป็นตัวเลื่อนแบนเนอร์ อยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 Q&A 1) แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board
2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    - ถาม-ตอบ (Q&A)
แผนดำเนินงานและงบประมาณ
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)
2) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
    - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 1) แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
2) แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
    - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ตอบสนองแผนฯ 13 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ตอบสนองแผนฯ 13 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
    - รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) (4) ปัญหา/อุปสรรค (5) ข้อเสนอแนะ
2) เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    - รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตอบสนองแผนฯ 13 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การปฏิบัติงาน
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1) แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - คู่มือการบริหารงานบุคคล (งานด้านการฝึกอบรม)
    - คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคืนหลักประกันสัญญา และงานลงบันทึกสัญญาค้ำประกัน
    - คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานเลขานุการผู้บริหาร)
    - คู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
    - คู่มือการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
    - คู่มือการปฏิบัติงานกำหนดเลขประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
    - คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษา
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 1) แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ (3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้ระบุว่า "ไม่มีค่าธรรมเนียม") (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - คู่มือนักศึกษา
    - กระบวนการให้บริการคืนหลักค้ำประกันสัญญา
    - คู่มือการเข้าใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - คู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
    - การใช้บริการจองห้องประชุมออนไลน์
O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 1) แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
2) เป็นข้อมูลสถิติของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
    - สถิติการให้บริการสุขภาพห้องให้การปรึกษา
    - สถิติการให้บริการปรึกษาจิตแพทย์
    - สถิติผู้ใช้บริการศูนย์บริการสุขภาพ
O13 E-Service 1) แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
2) แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ 3) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    - ระบบการเปิดใช้งาน ICIT Account สำหรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
    - ช่องทางการให้บริการของกองงานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แก่บุคคลภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ดาวน์โหลดประกาศแผน ประกาศ TOR ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ และประกาศขายทอดตลาด)
    - ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
    - ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
    - ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฝึกอบรม
    - ระบบแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา
    - ระบบติดตามคำร้องและประมวลผลนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
    - ระบบสืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ข้อมูลอาจารย์บัณฑิตศึกษา
    - ระบบประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1) แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกรายการที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
**กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ITA-o14**
    - รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1) แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ประกาศแผน ประกาศ TOR ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ ประกาศราคากลาง ประกาศขายทอดตลาด
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1) แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (6) ราคากลาง (บาท) (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (10) เลขที่โครงการ (11) วันที่ลงนามในสัญญา (12) วันที่สิ้นสุดสัญญา
2) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
**กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ITA-o16**
    - รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 1) แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท) (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ
2) แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (6) ราคากลาง (บาท) (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (10) เลขที่โครงการ (11) วันที่ลงนามในสัญญา (12) วันสิ้นสุดสัญญา
3) เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
**กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ITA-o17**
    - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1) แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
2) เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
    - แผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - แผนการจัดการความรู้ มจพ. ปีการศึกษา 2566
    - แผนการสรรหาผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O19 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 1) แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (3) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล (7) ปัญหา/อุปสรรค (8) ข้อเสนอแนะ
2) เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    - รายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
    - รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
    - รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
    - รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1) แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ และข้อกำหนดจริยธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม 1) แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
    - การแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบุคลากร มจพ.
    - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
    - มจพ.ให้การต้อนรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการบรรจุใหม่
    - อธิการบดีมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
    - มจพ.ประกาศ Do & Don't แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบุคลากรทุกระดับ
    - สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายเรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1) แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (5) ระยะเวลาดำเนินการ
    - คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มจพ.
    - การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต และการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต
    - มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
    - หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ และการร้องเรียนประเภทอื่น
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1) แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
2) เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
3) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1) แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) เป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    - ข้อมูลสถิติการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1) แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (3) ผลจากการมีส่วนร่วม (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
2) เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - โครงการเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
    - โครงการเครือข่ายวิจัยระบบรางไทยความร่วมมือระดับภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง
    - โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และอีก 3 มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
    - โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์ WE STRONG
นโยบาย No Gift Policy
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 1) เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เป็นประกาศสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 1) แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
2) เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
3) เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - อธิการบดีมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
    - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
    - มจพ.ประกาศ Do & Don't แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบุคลากรทุกระดับ
    - มจพ.ให้การต้อนรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการบรรจุใหม่
    - สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายเรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 1) แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบายตาม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน
2) เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
**กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ITA-o28**
    - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 1) แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
2) เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
**กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ITA-o29**
    - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 1) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การบริหารงานบุคคล
2) ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3) เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 1) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
    - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนป้องกันการทุจริต
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 1) แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการ/กิจกรรม (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O33 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 1) แสดงผลการดำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ
2) เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1) แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (2) การให้บริการและระบบ E-Service (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
2) แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (4) ระยะเวลา
3) แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วิเคราะห์ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1) แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
2) เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    - รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566