ข้อ หัวข้อ รายละเอียดข้อมูล
O1 โครงสร้าง 1) แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
2) ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 1) แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
2) ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
O3 อำนาจหน้าที่ 1) แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
    - พระราชบัญญัติ มจพ. พ.ศ. 2550 มาตรา 7, มาตรา 8 และ มาตรา 9
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
    - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
    - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ.2562-2564) มจพ.
    - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
1) ที่อยู่หน่วยงาน 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1) แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ นักศึกษา
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ การเรียนการสอน
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ วินัยนักศึกษา
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ การให้ทุนนักศึกษา
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ บุคลากร
    - กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับภายนอกที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้ปฏิบัติ
    - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
    - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
    - แผนการปฏิรูปประเทศ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1) แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
2) เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
    - ข่าวมหาวิทยาลัย
    - ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ VDO
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์
    - ข่าวสารประดู่แดง
O8 Q&A 1) แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
O9 Social Network 1) แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
    - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - Twitter มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - ช่องทางเว็บไซต์/Facebook/Line เข้าสู่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
O11 รายงานการกำกับติดต่อการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 1) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
2) มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
3) เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
3) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1) แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
    - คู่มือการบริหารงานบุคคล
    - คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ
    - คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา
    - คู่มือ/ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
    - คู่มือการใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืม
    - คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา
    - คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศติดตามโครงการ
    - คู่มือการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ผ่านเว็บไซต์
    - คู่มือการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ผ่านอุปกรณ์มือถือหรือแท็ปเล็ต
    - คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
    - คู่มือการใช้งาน Google Classroom
    - คู่มือตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
    - คู่มือการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการกลั่นกรองและการเขียนหนังสือราชการ
    - คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
    - คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
    - คู่มือการยกร่างและการตรวจสอบสัญญา
    - คู่มือรายงานการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาเต็มเวลา
    - คู่มือรายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์
    - คู่มือการปฏิบัติงานการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์และประเภทพนักงาน
    - คู่มือการใช้งานระบบติดตามเอกสาร E-Document Tracking
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 1) แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
    - คู่มือการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน WEB
    - คู่มือการใช้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - คู่มือการใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย
    - คู่มือการขอเอกสารทางการศึกษา
    - คู่มือการใช้บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
    - คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
    - คู่มือการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง
    - คู่มือการสอบสัมภาษณ์ผ่าน VDO call
    - คู่มือการดูประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ มจพ.
    - คู่มือขั้นตอนการยื่นเอกสารการเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง
    - คู่มือขั้นตอนการขอรับแบบซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
    - คู่มือการขอใช้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
    - คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยออนไลน์
    - คู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 1) แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
2) เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการกองบริการการศึกษา
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสุขภาพ
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - สถิติการสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการกองงานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 1) แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
2) เป็นข้อมูลรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
    - ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬา มจพ.
    - ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
    - ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองงานพัสดุ
    - ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโรงอาหาร
    - ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริการสุขภาพ มจพ.
O17 E-Service 1) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    - การขอรับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - การขอรับบริการจากสำนักหอสมุดกลาง
    - การขอรับบริการจากกองบริการการศึกษา
    - การขอรับบริการวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    - การขอรับบริการจากคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    - การขอรับบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระบบ e-Studentloan
    - การขอรับบริการจากกองกิจการนักศึกษา
    - การขอรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
    - การขอรับบริการจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
    - การขอรับบริการจากสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
    - การขอรับบริการจากกองงานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1) แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรค งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 1) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
3) เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
3) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ 1) แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ 1) แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
2) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน 1) แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
3) จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
4) เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี 1) แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
3) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1) เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2564
2) แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
3) เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
2) แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
3) เป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
    - แผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    - แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563
    - แผนการสรรหาผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3) การพัฒนาบุคลากร
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 1) เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563
2) แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3) มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
    - รายงานผลการดำเนินการของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2563
    - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    - รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    - รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
    - รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน
    - รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    - รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1) แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
    - หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการร้องเรียนทุจริตและการร้องเรียนประเภทอื่น
    - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
    - คู่มือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน
    - คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ.
    - แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1) แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
3) เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
    - การบริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียน
    - รายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    - รายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 1) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    - ช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
2) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
    - คณะกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จากคุรุสภาเข้าประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    - ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
    - กิจกรรมการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน
    - กิจกรรมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ปี พ.ศ. 2564
    - ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
    - ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
    - คณะกรรมการนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย สัญจร ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
    - ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนา กับกระทรวงกลาโหม
    - กิจกรรมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการอุทยานเทคโนโลยี
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 1) แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2) ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 1) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนรวมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
2) เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
    - โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
    - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
    - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปี พ.ศ. 2564
    - การเข้ารับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใส 5 ปีซ้อน
    - การเข้ารับรางวัลให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการขยายผล ภายใต้โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 1) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
    - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 1) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
2) เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
    - รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2563
    - รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
    - แผนการบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาและบรรยายพิเศษ
    - คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง "การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาและบรรยายพิเศษ"
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง "สร้างเอกสารเท็จสำหรับใช้ในการเบิกจ่ายในกิจกรรม โครงการ"
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง "การนำเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน"
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง "การรับงานบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ส่วนตน"
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง "การรับสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์กับร้านค้า"
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง "การเบิกค่าตอบแทนในการปฎิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ" ตอนที่ 1
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง "การเบิกค่าตอบแทนในการปฎิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ" ตอนที่ 2
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง การเผยแพร่ VDO เรื่อง "การเบิกค่าตอบแทนในการปฎิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ" ตอนที่ 3
    - โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
    - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
    - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปี พ.ศ. 2564
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
2) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง "สร้างเอกสารเท็จสำหรับใช้ในการเบิกจ่ายในกิจกรรม โครงการ"
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง "การนำเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน"
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง "การรับงานบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ส่วนตน"
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง "การรับสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์กับร้านค้า"
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง "การเบิกค่าตอบแทนในการปฎิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ" ตอนที่ 1
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง "การเบิกค่าตอบแทนในการปฎิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ" ตอนที่ 2
    - การเผยแพร่ VDO เรื่อง การเผยแพร่ VDO เรื่อง "การเบิกค่าตอบแทนในการปฎิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ" ตอนที่ 3
    - การเข้ารับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใส 5 ปีซ้อน
    - การเข้ารับรางวัลให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการขยายผล ภายใต้โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต
    - การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
    - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
    - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปี พ.ศ. 2564
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 1) แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 1) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ O39
2) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
3) เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 1) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
3) ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1) แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
2) มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
3) มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1) แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
    - ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563
    - ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ปี 2564 รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ปี 2563
    - การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน
    - การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - การประชาสัมพันธ์ซักซ้อมความเข้าใจ_การจัดการข้อร้องเรียน
    - การประชาสัมพันธ์ซักซ้อมความเข้าใจ การปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรการคุณธรรมความโปร่งใส
    - การประชาสัมพันธ์ซักซ้อมความเข้าใจ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ
    - การประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564
    - การประชาสัมพันธ์แผนประเมินความเสี่ยง ปี 2564