ข้อ หัวข้อ รายละเอียดข้อมูล
O1 โครงสร้าง 1) แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
2) แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
    - แผนภูมิโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามเขตการศึกษา จำแนกตามคณะ สำนัก ภาควิชา กอง ฝ่าย ศูนย์
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 1) แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
2) แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
    - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี)
    - คณะกรรมการนโยบายและแผน (ผู้บริหารระดับส่วนงาน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก)
O3 อำนาจหน้าที่ 1) แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ซึ่งอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรากฎในมาตรา 7, 8 และ 9
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
    - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
    - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
1) ที่อยู่หน่วยงาน 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) E-mail 4) แผนที่ตั้ง
    - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน มจพ.กรุงเทพมหานคร, มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี, มจพ.วิทยาเขตระยอง และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษยเพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1) แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ นักศึกษา
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ การเรียนการสอน
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ วินัยนักศึกษา
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ การให้ทุนนักศึกษา
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ บุคลากร
    - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน
    - กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
    - ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    - กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับภายนอกที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้ปฏิบัติ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1) แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
2) เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
    - ข่าวมหาวิทยาลัย
    - ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ VDO
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์
O8 Q&A 1) แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
    - ถาม-ตอบ (Q&A)
O9 Social Network 1) แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
    - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ปรากฏอยู่ด้านล่างทางขวาของเว็บไซต์ “ติดตามเราได้ที่”)
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
    - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตอบสนองแผนฯ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 1) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O10
2) มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
3) สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
    - รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
    - รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562-2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1) แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
3) จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
    - คู่มือการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการกลั่นกรองและการเขียนหนังสือราชการ (สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
    - คู่มือการบริหารงานบุคคลของกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับตำแหน่งบุคคล)
    - คู่มือการบริหารงานเลขานุการผู้บริหาร (สำหรับตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร)
    - คู่มือการปฏิบัติงานการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์และประเภทพนักงาน (สำหรับคณะกรรมการเลือกตั้ง)
    - คู่มือการจัดทำหลักสูตร (สำหรับอาจารย์)
    - คู่มือและขั้นตอนการปฎิบัติงาน เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา (ปรับปรุงใหม่) (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง)
    - คู่มืองานคืนหลักประกันสัญญา และงานลงบันทึกสัญญาค้ำประกัน (สำหรับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
    - แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานควบคุมภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (สำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน)
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 1) แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
3) หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
    - คู่มือการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน WEB
    - คู่มือการใช้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - คู่มือการขอเอกสารทางการศึกษา
    - คู่มือขั้นตอนการดูประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ มจพ.
    - คู่มือขั้นตอนการปรึกษาแพทย์ผ่านโปรแกรม Zoom
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 1) แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
2) สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสุขภาพ
    - สถิติจำนวนผู้รับบริการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการกองงานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 1) แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
2) เป็นข้อมูลรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการสุขภาพ มจพ.
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสนามกีฬาอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ.
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสนามกีฬาอาคาร 40 ปี มจพ.
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์อาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ.
    - ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองงานพัสดุ
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สมัครที่มีต่อการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
O17 E-Service 1) แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    - ระบบการเปิดใช้งาน ICIT Account สำหรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
    - ระบบการยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง ของสำนักหอสมุดกลาง
    - ระบบคำร้องออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/ลดวิชาเรียน
    - ระบบการสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
    - ช่องทางการให้บริการของกองงานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แก่บุคคลภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ดาว์โหลดประกาศแผน ประกาศ TOR ประการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ และประกาศขายทอดตลาด)
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1) แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
    - รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 1) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ O18
2) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
3) สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
    - รายงานการแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
    - รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 1) แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
    - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1) แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
2) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
    - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1) แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
3) เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามส่วนงาน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 1) แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1) เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2565
2) แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
    - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1) แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25
2) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    - แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
    - แผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    - แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564
    - แผนการสรรหาผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3) การพัฒนาบุคลากร
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
    - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 1) แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2) มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
    - รายงานผลการดำเนินการของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2564
    - รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    - รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
    - รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 รอบ 9 เดือน
    - รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
    - รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1) แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ
    - คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มจพ.
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1) แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
3) สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
    - รายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
    - รายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 1) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ)
    - ช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านสภาคณาจารย์และพนักงาน
    - ช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านกองกลาง
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
2) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    - มจพ. ร่วมกิจกรรม "ร่วมใจพัฒนาคลองบางเขน"
    - มจพ. ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดนนทบุรี
    - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
    - ผู้บริหาร มจพ. ร่วมพิธีเปิดโครงการนำร่องรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ พื้นที่ อำเภอบางกรวย ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง มจพ. กับ กฟผ.
    - มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาสายงานธุรกิจการบินให้แก่นักศึกษา
    - มจพ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)
    - มจพ. ส่งมอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC ให้แก่ บริษัท ดานิลี่ จำกัด ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
    - มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท แอดวานช์เทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
    - มจพ.จัดงานวันรวมน้ำใจเนื่องในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย "63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย"
    - กิจกรรมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565
    - มจพ. ร่วมกับ Fachhochschule Dresden University ประเทศเยอรมนี จัดโครงการ Cross-Cultural Business Management Special Online Workshop 2021
    - มจพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มทร.ล้านนา ต่อยอดพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
    - มจพ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา Online 8th UEC Seminar in ASEAN
    - มจพ.วิทยาเขตระยอง จัดการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 1) แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
2) ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 1) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนรวมของผู้บริหารสูงสุด
2) เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    - อธิการบดี มจพ. มอบนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - อธิการบดี มจพ. มอบโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564
    - อธิการบดี มจพ. ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
    - อธิการบดี มจพ. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2564-2568
    - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ)
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 1) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565
    - แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการประชุม/ค่าเบี้ยประชุม"
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
2) เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    - แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการประชุม/ค่าเบี้ยประชุม
    - รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการประชุม/ค่าเบี้ยประชุม" ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 1) แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2) เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    - มจพ.จัดเสวนาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
    - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวทางหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช.
    - มจพ.จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ)
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 1) แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
    - แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
    - แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 1) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ O39
2) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
3) สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
    - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 1) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
    - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1) แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
2) มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
3) มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
    - รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1) แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    - การประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของมหาวิทยาลัย และขอความร่วมมือปรับปรุง พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย
    - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
    - คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มจพ.
    - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต และการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย
    - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 12 เดือน
    - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน