ข้อ หัวข้อ รายละเอียดข้อมูล
O1 โครงสร้าง 1) แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
2) ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 1) แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
2) ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
O3 อำนาจหน้าที่ 1) แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
    - พระราชบัญญัติ มจพ. พ.ศ. 2550 มาตรา 7, มาตรา 8 และ มาตรา 9
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
    - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดิมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564)
O5 ข้อมูลการติดต่อ 1) แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
1.1) ที่อยู่หน่วยงาน 1.2) หมายเลขโทรศัพท์ 1.3) หมายเลขโทรสาร 1.4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 1.5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1) แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ นักศึกษา
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ การเรียนการสอน
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ วินัยนักศึกษา
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ การให้ทุนนักศึกษา
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ บุคลากร
    - กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับภายนอกที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้ปฏิบัติ
    - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
    - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
    - แผนการปฏิรูปประเทศ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1) แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
2) เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
    - ข่าวมหาวิทยาลัย
    - ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ VDO
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์
    - ข่าวสารประดู่แดง
O8 Q&A 1) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
2) สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O9 Social Network 1) แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
2) สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - Twitter มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - ช่องทางเว็บไซต์/Facebook/Line เข้าสู่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
O11 รายงานการกำกับติดต่อการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 1) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
2) มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
3) เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
3) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1) แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
    - คู่มือการบริหารงานบุคคล
    - คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ
    - คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา
    - คู่มือ/ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
    - คู่มือการใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืม
    - คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา
    - คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศติดตามโครงการ
    - คู่มือการตรวจสอบและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง
    - คู่มือการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ผ่านเว็บไซต์
    - คู่มือการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ผ่านอุปกรณ์มือถือหรือแท็ปเล็ต
    - คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
    - คู่มือการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการกลั่นกรองและการเขียนหนังสือราชการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 1) แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
    - คู่มือการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน WEB
    - คู่มือการใช้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - คู่มือการขอเอกสารทางการศึกษา
    - คู่มือการใช้บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
    - คู่มือนักศึกษาหอพัก
    - คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
    - คู่มือการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง
    - คู่มือการสอบสัมภาษณ์ผ่าน VDO call
    - คู่มือการขอใช้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
    - คู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 1) แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
2) เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการกองบริการการศึกษา
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสุขภาพ
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - สถิติการสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการกองงานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 1) แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
2) เป็นข้อมูลรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
    - ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬา มจพ.
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักหอสมุดกลาง
    - ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
    - ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองงานพัสดุ
    - ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริการสุขภาพ มจพ.
O17 E-Service 1) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    - การขอรับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - การขอรับบริการจากสำนักหอสมุดกลาง
    - การขอรับบริการจากกองบริการการศึกษา
    - การขอรับบริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
    - การขอรับบริการจากกองกิจการนักศึกษา
    - การประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่ออนไลน์
    - การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
    - การขอรับบริการจากกองงานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1) แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรค งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 1) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
3) เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
3) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ 1) แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ 1) แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
2) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน 1) แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
2) จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
3) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี 1) แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
3) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1) แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
2) เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
3) เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1) แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
2) เป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
    - แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
    - แผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    - แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562
    - แผนการสรรหาผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1) แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
1.2 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
1.3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
1.4 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
1.5 เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 1) แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2) มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
3) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
    - รายงานผลการดำเนินการของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562
    - รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562
    - รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
    - รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    - รายงานผลการดำเนินงานกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1) แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
    - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
    - คู่มือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน
    - คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ.
    - แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 1) แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
3) เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
    - รายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    - รายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 1) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
2) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
    - กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
    - กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ สวทช.
    - จัดตั้งและฝึกอบรม อสม.(นักศึกษา) มจพ. ต้านภัยโควิด
    - มจพ.จัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
    - โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนหลักสุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
    - มจพ. ส่งมอบนวัตกรรมสู้โควิดให้กับโรงพยาบาลปลายทางทั่วประเทศ
    - การคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา 2562
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 1) แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2) ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
    - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    - วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 1) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนรวมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
2) เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
    - โครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 ของอธิการบดี
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
    - โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
    - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1-2563
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 1) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
    - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 : กระบวนการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และแผนการบริหารความเสี่ยง เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ
    - การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 1) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
2) เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อง O36
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
    - รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2562
    - รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานเรื่องที่เป็นความเสี่ยงด้านพัสดุและด้านการเงินของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
    - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1-2563
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
2) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
    - โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
    - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1-2563
    - โครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 1) แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 1) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
3) เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 1) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
3) ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1) แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
2) มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
3) มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
    - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1) แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2) มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
    - ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 รอบ 6 เดือน