ข้อ หัวข้อ รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง   แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
  แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
    - แผนภูมิโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามเขตการศึกษา จำแนกตามคณะ สำนัก ภาควิชา กอง ฝ่าย ศูนย์
O2 ข้อมูลผู้บริหาร   แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ผู้บริหารสูงสุด
    (2) รองผู้บริหารสูงสุด
  แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ชื่อ-นามสกุล
    (2) ตำแหน่ง
    (3) รูปถ่าย
    (4) ช่องทางการติดต่อ
    - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี)
    - คณะกรรมการนโยบายและแผน (ผู้บริหารระดับส่วนงาน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก)
O3 อำนาจหน้าที่   แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
    - อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตาม พ.ร.บ. มจพ. พ.ศ. 2550
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
    (2) เป้าหมาย
    (3) ตัวชี้วัด
  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
    - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
    - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
O5 ข้อมูลการติดต่อ   แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ที่อยู่หน่วยงาน
    (2) หมายเลขโทรศัพท์
    (3) E-mail
    (4) แผนที่ตั้ง
    - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน มจพ.กรุงเทพมหานคร, มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี, มจพ.วิทยาเขตระยอง และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษยเพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ นักศึกษา
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ การเรียนการสอน
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ วินัยนักศึกษา
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ การให้ทุนนักศึกษา
    - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับ บุคลากร
    - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน
    - กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับภายนอกที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้ปฏิบัติ
    - ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
    - ข่าวมหาวิทยาลัย
    - ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ VDO
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A   แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
    - ถาม-ตอบ (Q&A)
O9 Social Network   แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
    - https://kmutnb.ac.th
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
    - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
    - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
การดำเนินงาน
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี   แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) โครงการหรือกิจกรรม
    (2) งบประมาณที่ใช้
    (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
    - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตอบสนองแผนฯ 13 (พ.ศ.2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
    (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
    - รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตอบสนองแผนฯ 13 (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบ 6 เดือน
    - รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
    (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
    (3) ปัญหา/อุปสรรค
    (4) ข้อเสนอแนะ
  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
    - รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตอบสนองแผนฯ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    - รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
    (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
    (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
  จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
    - คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - คู่มือการปฏิบัติงานรายงานการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต
    - คู่มือการปฏิบัติงานงานจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    - คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล (สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินส่วนงาน)
    - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน มจพ.
    - คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานชุดอุปกรณ์ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    - คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา
    - คู่มือการบริหารงานบุคคล
    - แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานควบคุมภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
การให้บริการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) บริการหรือภารกิจใด
    (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
  หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
    - คู่มือการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน WEB
    - คู่มือการใช้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - คู่มือการขอเอกสารทางการศึกษา
    - คู่มือขั้นตอนการดูประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ มจพ.
    - คู่มือการจองห้องประชุมของกองกิจการนักศึกษา
    - ขั้นตอนการเข้าใช้บริการห้องออกกำลังกาย KMUTNB Fitness Center
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสุขภาพ
    - สถิติจำนวนผู้รับบริการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
    - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการกองงานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการสุขภาพ มจพ.
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสนามกีฬาอาคาร 40 ปี มจพ.
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสนามกีฬาอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ.
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องออกกำลังกาย KMUTNB Fitness Center
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์อาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ.
    - ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองงานพัสดุ
    - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สมัครที่มีต่อการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
O18 E-Service   แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    - ระบบการเปิดใช้งาน ICIT Account สำหรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
    - ระบบการยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง ของสำนักหอสมุดกลาง
    - ระบบคำร้องออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/ลดวิชาเรียน
    - ระบบการสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
    - ช่องทางการให้บริการของกองงานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แก่บุคคลภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ดาวน์โหลดประกาศแผน ประกาศ TOR ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ และประกาศขายทอดตลาด)
    - ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ กองกิจการนักศึกษา
    - ระบบจองสนามกีฬา
    - ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ห้องประชุม 215
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
    - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
    - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
  เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามส่วนงาน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ
  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล   เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
  เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
    - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
    - แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มจพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
    - แผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    - แผนการจัดการความรู้ มจพ. ปีการศึกษา 2565
    - แผนการสรรหาผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล   แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
    (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
    - รายงานผลการดำเนินการของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 รอบ 9 เดือน
    - รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
    (3) การพัฒนาบุคลากร
    (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
    - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
    (3) ปัญหา/อุปสรรค
    (4) ข้อเสนอแนะ
  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
    - รายงานผลการดำเนินการของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2565
    - รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน
    - รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
    (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
    (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
    (4) ระยะเวลาดำเนินการ
    - คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มจพ.
    - การประชาส้มพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต และการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต
    - หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ และการร้องเรียนประเภทอื่น
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
    (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
    (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
    - รายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
    - รายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
    (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
    (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
    (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
    - โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาชุมชน KMUTNB x SP Temasek Foundation Specialists' Community and Leadership Exchange Programme 2023 (KMUTNB x SP TF-SCALE 2023)
    - กลุ่มมิตรผลร่วมหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการสหกิจศึกษา
    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์การเตรียมตัวก่อนทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมกับสถานประกอบการ
    - โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    - กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ "Expert Day AMR Robot"
    - โครงการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ของจังหวัดนนทบุรี
นโยบาย No Gift Policy
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
  มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
    - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
    - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    - มจพ.จัดกิจกรรมสร้างวิทยากรตัวคูณ ประจำมหาวิทยาลัยฯ และถ่ายทอดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันการทุจริตฯ ภายใต้กรอบของ สำนักงาน ป.ป.ช.
    - อธิการบดี มจพ. กล่าวต้อนรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการที่เข้าบรรจุใหม่
    - กองคลังร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. จัดอบรมด้านการเงินการคลัง
    - มจพ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy   แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
    - รายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
    (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
    - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
    - กิจกรรมแจ้งประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
แผนป้องกันการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) โครงการ/กิจกรรม
    (2) งบประมาณ
    (2) ช่วงเวลาดำเนินการ
  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มจพ. ประจำปี 2566
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
    (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
    - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
    (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
    (3) ปัญหา/อุปสรรค
    (4) ข้อเสนอแนะ
  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
    - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  แสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
    - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และข้อกำหนดจริยธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม   แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
    (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
    (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
    - การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมในมหาวิทยาลัย
    - การแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวปฏิบัติ Do & Don'ts ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำเพื่อเป็นแนวปฎิบัติที่ดีสำหรับบุคลากร มจพ.
    - มจพ.จัดกิจกรรมสร้างวิทยากรตัวคูณ ประจำมหาวิทยาลัยฯ และถ่ายทอดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันการทุจริตฯ ภายใต้กรอบของ สำนักงาน ป.ป.ช.
    - อธิการบดี มจพ. กล่าวต้อนรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการที่เข้าบรรจุใหม่
    - กองคลังร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. จัดอบรมด้านการเงินการคลัง
    - มจพ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ   แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
  แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
    - รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
  มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
    (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
  มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
    (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
    (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
    - รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มจพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
    - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
    - การแสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (บริเวณหน้าแรก โดยแสดงเป็นแบนเนอร์ตัวเลื่อน)